dijous, 5 de març de 2009

What are you wearing?

I am wearing a blue jacket, a blue shirt .
I am wearing a white vest.
I am wearing blue trousers,
I am wearing white socks
and white and blue trainers.

what are you wearing